Vzhledem k situaci doporučuji volit dopravu Českou poštou. Pokud kupujete jen samolepky nebo pohledy, zadejte slevový kód NOUZOVYSTAV pro dopravu zdarma. Děkuji.

Podmínky podzimní soutěže

OBECNÉ OBCHODNÍ A SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel Soutěže „Vyhrajte poznámkový blok Rhodia (dále jen „Soutěž“). Soutěž probíhá na webové stránce atramanetum.cz.
  • Do Soutěže jsou vloženy tyto výhry: 3x tečkovaný zápisník Rhodia Rhodiarama Goalbook.
  • Účast v Soutěžích na webu pořadatele je zdarma.
 2. Pořadatel Soutěže
  • Pořadatelem Soutěže je Marie Součková IČ 86572598 se sídlem Gercenova 980/14, Praha 10, 102 00 (dále také jen jako „Pořadatel“).
 3. Doba a místo konání Soutěže
  • Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele.
  • Soutěž probíhá v termínu od 28. 9. 2020 00:00:00 do 16. 10. 2020 23:59:59 (dále také jen jako „doba konání Soutěže“). Doba konání Soutěže je rozdělena do jednotlivých Herních kol takto:

HERNÍ KOLO

OD

DO

1

28.09.2020 00:00:00

2.10.2020 23:59:59

2

05.10.2020 00:00:00

09.10.2020 23:59:59

3

12.10.2020 00:00:00

16.10.2020 23:59:59

 

 

 

 

 1. Účastník Soutěže
  • Soutěže se může zúčastnit pouze plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let, s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která splní všechny podmínky zapojení se do Soutěže (dále také jen jako „Účastník“ či „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny kdykoliv na výzvu Pořadatele předložit v písemné podobě.
  • Z účasti na Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli a dále příbuzní výše uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé.
  • Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní Soutěže dobrovolně.
 2. Mechanika Soutěže
  • Soutěžící se do Soutěže zapojí tím způsobem, že se v době konání Soutěže zaregistruje na stránkách atramentum.cz jako nový zákazník.
 3. Vyhodnocení Soutěže a předání výher
  • Hlavní výhra bude přidělena prostřednictvím losování každý pátek v 9.00 hod, konkrétně 2.10.,9.10.,16.10. 2020.
  • Výherní listina bude k dispozici u Pořadatele na info@atramentum.cz
  • O své výhře bude Soutěžící vyrozuměn e-mailem, kterým se Soutěžící zapojil do Soutěže. Tato informace proběhne formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Soutěžícího, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení Soutěže.
  • Výhra bude Soutěžícímu doručena Českou poštou nebo jinou přepravní společností na korespondenční adresu uvedenou při registraci do uživatelského účtu. Soutěžící se souhlasem s těmito Soutěžními podmínkami zavazuje, že tyto osobní údaje jsou platné, a tudíž odeslání výhry na adresu výherce proběhne bez předchozího odsouhlasení této adresy ze strany Soutěžícího. Doručení výhry Soutěžícímu proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení Soutěže.
  • Jestliže se nepodaří přepravní společnosti doručit výhru Soutěžícímu, bude Soutěžící opětovně kontaktován e-mailem od pořadatele. Soutěžící je povinen reagovat na takový e-mail do 3 pracovních dnů. V případě, že je nemožnost doručení způsobena ze strany Soutěžícího (např. dlouhodobá nepřítomnost na zadané korespondenční adrese nebo nevyzvednutí výhry uložené přepravní společností na výdejním místě), je pořadatel oprávněn požadovat na Soutěžícím náklady spojené s opětovným doručením výhry. V případě, že Soutěžící nereaguje ani na opakovanou výzvu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo vylosovat pro danou Soutěž nového výherce. 
  • Výhry jsou zasílány pouze na adresy na území České a Slovenské republiky.
  • Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu výherce.
 4. Uživatelský účet
  • Při registraci a při vyplňování Soutěžních formulářů je Soutěžící povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Soutěžící povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Soutěžícím v uživatelském účtu a při vyplňování Soutěžních formulářů jsou pořadatelem považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Soutěžící je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.
  • Soutěžící není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Soutěžící se smí každé Soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že se Soutěže zúčastní vícekrát, bude Soutěžící ze Soutěže automaticky vyřazen.
  • Každý Soutěžící má nárok pouze na jednu Výhru.
 5. Zpracování osobních údajů
  • Poskytnutí Osobních údajů pro účely pořádání Soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání Soutěže, zejména pro zpracování a vyhodnocení Soutěže.
  • Zpracování Osobních údajů se řídí obecným Prohlášením o ochraně osobních údajůPořadatele (více na https://www.atramentum.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/)
  • Správcem osobních údajů poskytnutých Soutěžícím je Pořadatel této Soutěže.
  • Práva Soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@atramentum.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může Soutěžící obrátit na Pořadatele na e-mailu info@atramentum.cz. Na tomto e-mailu může Soutěžící podat k Pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může Soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
  • Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Organizátor není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
 6. Všeobecná ustanovení
  • Účastí v Soutěži, respektive registrací do Soutěže, projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně Soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.
  • Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla Soutěže nebo Soutěž změnit či zrušit bez udání důvodů.
  • Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být Soutěžícím výhercům vydány v souladu s těmito pravidly.
  • Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.
  • Jakékoli vyobrazení výher na promočních matriálech je ilustrativní.
  • Pořadatel Soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno a pověst Pořadatele nebo jiného Soutěžícího anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné výhry v takovém případě propadají bez náhrady Pořadateli.
  • Případné námitky proti průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat emailem na info@atramentum.cz do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce, jakož i o jakékoliv jiné otázce se Soutěží spojené, je konečné.
  • Organizátor upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo organizátor na náhradu způsobené škody.
  • O Soutěži informují webové stránky atramentum.cz
  • Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele atramentum.cz

V Praze dne 26.9.2020